در حال بارگذاری
اولین طراح و سازنده سیستم میترینگ ( اندازه گیری ) در ایران و خاورمیانه
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
026-34921581-6
[email protected]
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پیام
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق

آموزش و منابع انسانی

آموزش و منابع انسانی

هدف اصلی مرکز آموزش تقویت فنی و مهندسی متخصصان برای اجرای پروژه ها با افزایش دانش، مهارت و انتقال آنها است. این شرکت به خوبی می داند که بازدهی یک سازمان به سیاست مدیریت منابع انسانی آن وابسته است و معتقد است که نیروی انسانی یک شرکت با ارزش ترین سرمایه آن شرکت است. بنابراین، با پیروی از این سیاست، همواره سعی در جلب رضایت کارکنان خود دارد.

برنامه توسعه بر گسترش و تقویت پتانسیل کاری کارکنانش بنا شده است.

English Catalogue