در حال بارگذاری
اولین طراح و سازنده سیستم میترینگ ( اندازه گیری ) در ایران و خاورمیانه
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
026-34921581-6
[email protected]
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پیام
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق

بخش پروژه ها

بخش پروژه ها

دپارتمان پروژه در این شرکت یک سیستم مدیریتی ماتریسی قوی استوار است. بر اساس مدیریت پروژه ماتریس، هر پروژه در داخل دپارتمان های مختلف صورت می گیرد. تیم پروژه، شامل مدیر پروژه و مهندسان پروژه برای اجرای تمام وقت آن شکل می گیرد. بعد از تنفیذ پروژه، یک گروه پروژه از پرسنل مجرب برای مدیریت و انجام امور مربوط به پروژه، تضمین کیفیت، بازرگانی، بازرسی، ساخت، کنترل هزینه و زمانبندی و مواد اولیه شکل می گیرد. بنابراین، گروه پروژه از تیم پروژه و مهندسان ارشد از دپارتمان های فنی شکل می گیرد. آرایش گروه پروژه در حالت کلی براساس نیازهای پروژه است.

English Catalogue