در حال بارگذاری
اولین طراح و سازنده سیستم میترینگ ( اندازه گیری ) در ایران و خاورمیانه
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
026-34921581-6
[email protected]
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پیام
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق

خط مش کیفی

خط مش کیفی مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق

مديريت شرکت آسیا ابزار دقیق به عنوان يك مجتمع صنعتی مصمم است با ياري خداوند متعال و با تكيه بر مساعي و همت كاركنان پر تلاش خود نسبت به طراحي و استقرار يك سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي اقدام نمايد تا ضمن ارتقاء فرهنگ ايمني، به الگوي مناسبي جهت حفظ بهداشت شغلي كاركنان و كاهش ريسك در كليه فعاليتهای موجود دست پيدا كند. لذا در اين راستا و به منظور نيل به اهداف مذكور و بر اساس سري استانداردOHSAS 18001:2007   خود را متعهد به موارد ذيل مي داند:

 

• تلاش مستمر در زمينه كاهش خطرات و زيانهای ناشی از حوادث و ميزان ريسكهای ناشی از فعاليتهای شركت و ايجاد محيط كاری مطلوب و ايمن سازي آن.
• بهبود مستمر سيستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه ای بمنظور ارتقاء عملكرد شركت.
• رعايت الزامات قانونی و مقررات ايمنی و بهداشت حرفه ای در كليه حوزه های فعاليت شركت.
• ملزم ساختن پيمانكاران و تامين كنندگان كالا نسبت به رعايت مسائل ايمنی ـ بهداشتی در ارتباط با محصولات و خدمات.
• ايجاد انگيزه و اطمينان كاری در ميان كاركنان با ارتقاء سطح فرهنگ ايمنی و مشاركت عمومی.
• ارتقاء سطح دانش و آگاهی كاركنان از طريق اجرای آموزشهای مستمر.
• تعريف و بازنگری اهداف و برنامه های ايمنی و بهداشت حرفه ای جهت نيل به بهبود مستمر

English Catalogue