در حال بارگذاری
اولین طراح و سازنده سیستم میترینگ ( اندازه گیری ) در ایران و خاورمیانه
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
026-34921581-6
[email protected]
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پیام
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق

خاتمه عملیات انجام پروور سیستم میترینگ پروژه همپا

خاتمه عملیات انجام پروور سیستم میترینک پروژه همپا با حضور کارفرما و اداره نظارت بر صادرات وزارت نفت توسط مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق صورت پذیرفت.

5/5
English Catalogue