در حال بارگذاری
اولین طراح و سازنده سیستم میترینگ ( اندازه گیری ) در ایران و خاورمیانه
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
026-34921581-6
[email protected]
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پیام
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق

تست کارخانه ای آنالایزر پروژه سروک آذر گازی

تست کارخانه ای آنالایزر پروژه سروک آذر گازی با حضور مدیران . کارفرمای مربوطه و اداره نظارت بر صادرات وزارت نفت در مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق صورت پذیرفت.

5/5
English Catalogue