در حال بارگذاری
اولین طراح و سازنده سیستم میترینگ ( اندازه گیری ) در ایران و خاورمیانه
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
026-34921581-6
[email protected]
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پیام
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق

تست کارخانه ای کنترل سیستم و سمپلینگ سیستم پروژه آبان

تست کارخانه ای  FAT کنترل سیستم و سمپلینگ سیستم پروژه آبان با حضور کارفرما و بازرس شخص ثالث در محل کارخانه مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق صورت پذیرفت.

5/5
English Catalogue